otec: C.I.B. Cody Chomutovská krása

otec:  C.I.B. Cody Chomutovská krása